วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ดวงตราขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
                ตราองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ประกอบด้วย
                     1.ช้างสามเศียร    หมายถึง ความยิ่งใหญ่ไพศาล
        2. รวงข้าว  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
3. รูปเพชร  หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า
 
วิสัยทัศน์  อบต.ไพศาล
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย  คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

1.1       ลักษณะที่ตั้ง/ขนาดพื้นที่/อาณาเขต
– ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล  ห่างจากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประมาณ   10  กิโลเมตร 
–                   ขนาดพื้นที่
ตำบลไพศาล มีพื้นที่รับผิดชอบ   18.85   ตารางกิโลเมตร
    – อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
          โดยรอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ         ติดต่อ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร    อำเภอธวัชบุรี       จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้             ติดต่อ กับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า      อำเภอทุ่งเขาหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก    ติดต่อ กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด                         
ทิศตะวันตก    ติดต่อ กับเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
   –  ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ค่อนข้างเรียบ บริเวณตอนกลางของตำบลมีความสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ 134 เมตร บริเวณตอนเหนือทางทิศตะวันออกของบ้านเพ็ก มีความสูงกว่าที่อื่น คือ 136  เมตร ลาดลงมาทางตอนใต้ บริเวณที่ตั้งบ้านโนนสะอาดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 129 เมตร
                – ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของตำบลไพศาล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน              เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์                 ถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม                 ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว           เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน                ถึงเดือนมกราคม
เขตการปกครอง
          –  ตำบลไพศาล ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน      9   หมู่บ้าน  คือ
           – บ้านเพ็ก หมู่ที่  1                      – บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 5                          – บ้านดอนงัว หมู่ที่ 9
                 – บ้านดู่ หมู่ที่ 2                     – บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 6
                 – บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 3                – บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
                 – บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4                – บ้านดู่ หมู่ที่  8