ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจำตำบลไพศาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีการจัดประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจำตำบลไพศาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*