ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

📢ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563📢 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนตำบลไพศาล และเพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้เยา่วชน และประชาชนในเขตตำบลไพศาล โดยมีกำหนดจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณห้วยดางเดียว หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 📌โดยในงานมีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ดังต่อไปนี้1.การประกวดนางนพมาศ 2.การประกวดกระทงสวยงาม ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 3.การแสดงฟ้อนรำของคณะชมรมผููู้สูงอายุตำบลไพศาล 📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จึงขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลไพศาล ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง มาร่วมงานเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป📢📢

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*