โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลไพศาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้สภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้วัยรุ่นมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งจัดสวัสดิการการสังคมตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึงพิธีเปิดโครงการฯ ได้มี นายก้องภพ สีหาชารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนไพศาลวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนางศิรประภา ธิติเมธาวัฒน์ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพศาล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนไพศาลวิทยาคมในวันนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*