โครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ได้จัดโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.09 นาที ได้มีพิธียกเสาเอก เสาโท ณ บ้านเพ็ก หมู่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิรุฬห์ คำแหง นายอำเภอธวัชบุรี มาเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ นายก อบต.ไพศาล เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนบ้านเพ็กและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมมือกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผุ้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนให้มีที่่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตอบสนองภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*