ศึกษาดูงาน “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม” ณ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ได้เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม” ณ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ขอขอบพระคุณ นายก้องสกล แก้วกัญญา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*