ศึกษาดูงาน “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) สู่การพัฒนาท้องถิ่น ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ได้เข้าศึกษาดูงาน “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) สู่การพัฒนาท้องถิ่น ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*