โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล และ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพิธีเปิดโครงการฯในวันนี้ ได้มีนายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ นายก อบต.ไพศาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายนพพร จันทรเสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ธวัชบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนางลำดวน จัตุชัย ท้องถิ่นอำเภอธวัชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในการอบรมในครั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของผู้เข้ารับหารฝึกอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างในองค์กร โดยการเชื่อมสัมพัธไมตรีและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*